HeimSportabler Logo

Terms

Last updated: Oct 24th, 2018

Skilmálar Þjónustuskilmálar

Þessir þjónustuskilmálar kveða á um hvernig Sportabler veitir notendum sínum aðgang að vörunni og notkun á henni. Notendur sem kjósa að nota Sportabler staðfesta með því að þeir hafi lesið, skilið og samþykkt skilmálana.

1. Skilgreiningar

„Við“, „okkar“ eða „okkur“ vísar til Sportabler í eigu Abler ehf., starfsmanna okkar, yfirmanna, stjórnenda, dótturfyrirtækja og hlutdeildarfyrirtækja.

„Þú“ „þig“ „þér“ eða „þín“ vísar til einstaklings eða aðila sem er skráður notandi þjónustu Sportabler hjá okkur.

„Skilmálar“ merkja þjónustuskilmála okkar og friðhelgisstefnu.

„Vefsvæði“ merkir vefsetur okkar á www.sportabler.com ásamt öllum undirlénum og síðum sem tengdar eru lénunum og önnur vefsetur sem við rekum núna eða síðar.

„Þjónusta“ merkir vefsetur okkar, öpp (vefur, IOS og Android) forritaskil (API), efni okkar og þjónustu þriðju aðila sem koma að Sportabler.

„Sportabler“ merkir vefsetur okkar, öpp og þjónustu.

„Upplýsingar“ merkir öll gögn sem þú veitir okkur (t.d. símanúmer) og sem við fáum hjá þér við notkun þína á þjónustunni, frá hugbúnaði þínum og tækjum. Einnig er átt við upplýsingar sem við vinnum fyrir hönd félagsins (íþróttafélagsins) sem „gagnavinnsluaðili“ skv. GDPR svo við getum veitt sambandinu þjónustu okkar. Þetta nær til nafna einstaklinga sem félagið kýs að skrá í þjónustu okkar. (Athugið að nafni má breyta í stillingum).

2. Almennar reglur

Til að nota Sportabler verður þú að: (a) ljúka skráningarferlinu; (b) veita núgildandi og nákvæmar upplýsingar; (c) samþykkja þessa skilmála; og (d) lofa að fara eftir þessum reglum: Þú berð ábyrgð á öllu efni sem þú veitir og allri virkni þinni á Sportabler; Þú notar Sportabler samkvæmt gildandi lögum og reglum; Þú notar ekki Sportabler til að falast eftir aðgerðum sem brjóta í bága við réttindi okkar eða réttindi annarra; og þú notar ekki Sportabler til að hlaða inn, senda eða dreifa með öðrum hætti ámælisverðu efni, samkvæmt okkar mati. Ef þú ert yngri en 13 ára skaltu eingöngu nota Sportabler með vitund og heimild foreldris eða forráðamanns. Ef þú ert yngri en 13 ára ættirðu heldur ekki að veita persónugreinanlegar upplýsingar án vitund og heimildar foreldris eða forráðamanns. Ef þú brýtur einhver ofangreindra loforða eða reglur í skilmálunum, getum við rift aðgangi þínum. Aðgerðir þínar gætu einnig varðað við lög. Meðan þú hlítir þjónustuskilmálum okkar veitum við þér almennan óframseljanlegan og takmarkaðan rétt til að nota Sportabler. Notkun þín á Sportabler er á þína eigin ábyrgð.

3. Hugverkaréttur

Þú átt efnið þitt. Við óskum ekki eftir eignarrétti eða hugverkarétti á upplýsingum sem þú veitir okkur eða eru veittar okkur. Við eigum Sportabler og þjónustu okkar. Óheimilt er að afrita, endurskapa, breyta, bæta, endurselja, spegla eða þróa afleidda útgáfu af Sportabler, þjónustu okkar eða efni án skriflegrar heimildar okkar. Þú veitir okkur endurgjaldslausa, alheimsgilda, framseljanlega, undirleyfisbæra, óafturkræfa og óendanlega heimild til að fella inn í Sportabler eða nýta með öðrum hætti tillögur, bætingarbeiðnir, meðmæli eða aðra endurgjöf sem við fáum frá þér eða umboðsaðilum þínum.

4. Aðgangsorð og aðgangar

Þú berð ábyrgð á aðgangsheiti þínu og aðgangsorði. Þú berð einnig ábyrgð á reikningum sem þú hefur aðgang að. Þú samþykkir að tilkynna okkur tafarlaust um óheimila notkun á aðgangi þínum. Við berum ekki ábyrgð á tjóni vegna stolinna eða hakkaðra aðgangsorða. Þér er óheimilt að koma fram sem annar einstaklingur eða aðili nema viðkomandi einstaklingur eða aðili hafi veitt þér skriflega heimild til þess.

5. Uppsögn og riftun

Þú berð alfarið ábyrgð á réttri uppsögn á aðgangi þínum. Þú getur sagt upp aðgangnum hvenær sem er með því að hafa samband við okkur á sportabler@sportabler.com. Ef þú ert forritsnotandi og vilt leggja fram beiðni varðandi aðgang þinn eða persónugögn vegna þjónustunnar sem við veitum félagi þínu og gagna sem við vinnum skaltu hafa strax samband við félagið þitt. Ef þú hefur fyrst samband við okkur, vísum við á félagið þitt. Við uppsögn eða riftun verður aðgangur þinn strax óvirkur og ekki er hægt að endurheimta upplýsingar af lokuðum aðgangi. Við höldum réttinum til að varðveita eða eyða veittum gögnum þínum ef við óskum þess. Við áskiljum okkur einnig rétt til en er ekki skylt að neita neinum um þjónustu og loka aðgangi án tilkynningar eða ástæðu.

6. API skilmálar

Þú getur notað reikningsgögn þín hjá Sportabler með forritaskilum Sportabler (API). Notkun API, þar á meðal með vöru þriðja aðila sem hefur aðgang að Sportabler, lýtur þessum skilmálum. Þú skilur og samþykkir sérstaklega að við berum ekki ábyrgð á beinum, óbeinum, tilfallandi, sértækum, afleiddum eða sérstökum skaða, þar á meðal en takmarkast ekki við skaða vegna tekjutaps, viðskiptavildar, gagna eða annars óáþreifanlegs skaða (þótt við höfum fengið upplýsingar um möguleika á slíkum skaða) vegna notkunar þinnar á API eða vöru þriðja aðila sem hefur aðgang að gögnum þínum gegnum API. Misnotkun eða of tíðar beiðnir til Sportabler gegnum API getur leitt til tímabundinnar eða varanlegrar lokunar á aðgangi þínum að API. Okkur er heimilt að ákvarða misnotkun eða ofnotkun á API. Við áskiljum okkur rétt til að breyta eða slíta, tímabundið eða varanlega, aðgangi þínum að API (eða hluta) með eða án fyrirvara.

7. Skaðleysi

Þú samþykkir að skaðleysa okkur gagnvart öllum kröfum, tjóni, ábyrgð, fjárkröfum eða kostnaði (þar á meðal lögfræðikostnaður) frá þriðja aðila vegna eða í tengslum við notkun þína á Sportabler.

8. Fyrirsvar og tryggingar

Að því marki sem lög heimila veitum við Sportabler á grundvelli tiltækni og eins og það kemur fyrir sem merkir að við veitum enga tryggingu hvorki beina né óbeina, þar á meðal en takmarkast ekki við tryggingu fyrir söluhæfi og hæfi fyrir tiltekinn tilgang eða tryggingu fyrir því að (i) Sportabler uppfylli sértækar kröfur þínar, (ii) Sportabler verði ótruflað, tímanlegt, öruggt eða villulaust, (iii) niðurstöður notkunar Sportabler verði nákvæmar eða áreiðanlegar, (iv) gæði vöru, þjónustu, upplýsinga eða annars efni sem er keypt eða fengið af þér gegnum Sportabler uppfylli væntingar þínar, og (v) villur í Sportabler verði leiðréttar.

9. Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem lög heimila tekur þú fulla ábyrgð á og við krefjum þig ábyrgðar á óbeinu, afleiddu, sértæku, tilviljanakenndu eða refsiverðu tjóni, þar á meðal á tekjutapi, þrátt fyrir að okkur hafi verið tjáð frá möguleika á slíku tjóni. Við neitum allri ábyrgð á aðgerðum, vanefndum og framferði þriðju aðila sem tengjast notkun þinni á Sportabler og tengdum síðum og þjónustu. Eina úrræði þitt gagnvart okkur vegna óánægju með Sportabler er að hætta að nota Sportabler. Þessi takmörkun á úrræði er hluti af samningi milli okkar. Framangreint afsal gildir um tjón, ábyrgð eða skaða, hvort sem það er vegna samningsrofs, bóta, vanrækslu eða annars. Ef við teljumst bótaskyld gagnvart þér, þrátt fyrir önnur ákvæði skilmálanna, vegna tjóns eða taps sem verður til vegna eða tengist notkun þinni á vefsetrinu eða þjónustu okkar, nema bætur okkar ekki hærri upphæð en þeirri sem þú greiddir okkur fyrir þjónustuna í nýliðnum mánuði ef svo færi að við færum að innheimta gjald fyrir þjónustu okkar. Í sumum lögsögum er takmörkun ábyrgðar ekki heimil og því kynnu þessi takmörk ekki að gilda um þig.

10. Ráðandi lög; Lausn ágreinings

Þú samþykkir að um öll mál varðandi aðgang þinn eða notkun á Sportabler, þar á meðal allan ágreining, gildi íslensk lög og allar kröfur samkvæmt þessum notkunarskilmálum skulu fram lagðar innan eins (1) árs frá tilefninu, ellegar eru slíkar kröfur eða aðgerðir bannaðar. Ekki má leita eftir eða taka við bótum öðrum en vegna útlagðs kostnaðar, nema siguraðili eigi rétt á greiðslu kostnaðar og lögfræðikostnaðar. Ef ágreiningur verður til milli okkar vegna eða í tengslum við notkun þína á vefsetrinu eða þjónustunni skulu aðilar í góðri trú reyna að leysa hann. Ef ekki tekst að leysa ágreining innan sanngjarns tíma (ekki lengur en þrjátíu (30) dagar) getur hvor aðili um sig vísað ágreiningnum til sáttameðferðar. Ef málamiðlun ber ekki árangur er aðilum frjálst að nýta rétt sinn eða úrræði samkvæmt gildandi lögum.

11. Force Majeure

Þú samþykkir að við berum ekki ábyrgð á töfum eða vanefndum á framkvæmd neins hluta þjónustunnar af óviðráðanlegum orsökum.

12. Sjálfstæði einstakra greina

Ef einn eða fleiri hlutar skilmálanna teljast ófullnustuhæfir verða viðkomandi hlutar fjarlægðir eða þeim breytt eins lítið og þörf krefur og verða önnur ákvæði áfram gild og fullnustuhæf.

13. Framsal

Þér er óheimilt að framselja rétt þinn samkvæmt samningi þessum. Okkur er heimilt að framselja réttindi okkar til annarra einstaklinga eða aðila.

14. Ekkert afsal

Vanefndir okkar að beita eða fullnusta rétt eða ákvæði skilmálanna teljast ekki afsal á viðkomandi rétti eða ákvæði.

15. Samningurinn í heild

Þessir skilmálar og öll skjöl sem eru hluti af þeim með tilvísun eru samningurinn í heild milli okkar og ráða notkun þinni á Sportabler, koma í stað fyrri samninga milli okkar (þar á meðal en takmarkast ekki við fyrri útgáfur af þjónustuskilmálunum).

16. Viðaukar og breytingar á Sportabler

Við áskiljum okkur óskoraðan rétt til að breyta, lagfæra, bæta við eða fjarlægja hluta af skilmálunum hvenær sem er. Viðaukar eða breytingar á skilmálunum öðlast ekki gildi fyrr en við birtum uppfærða skilmála á vefsetrinu. Ef annað er ekki tekið sérstaklega fram, eru öll ný atriði sem bæta eða efla Sportabler með fyrirvara um skilmálana. Það er á þína ábyrgð að athuga reglulega hvort breytingar hafi orðið á skilmálunum. Áframhaldandi notkun þín á Sportabler eftir birtingu breytinga merkir að þú samþykkir breytingarnar. Við áskiljum okkur rétt til að gera eftirfarandi, hvenær sem er, án tilkynningar til þín: (1) Breyta, stöðva eða hætta starfsemi eða aðgangi að Sportabler eða hluta Sportabler af einhverjum ástæðum; (2) breyta Sportabler eða hluta Sportabler og gildandi stefnum eða skilmálum; og (3) trufla starfsemi Sportabler eða hluta Sportabler eins og þörf krefur vegna reglulegs eða sértæks viðhalds, leiðréttinga eða annarra breytinga.

17. Spurningar

Ef þú hefur spurningar eða athugasemdir vegna skilmálanna, skaltu senda okkur tölvupóst á sportabler@sportabler.com.

Síðasta uppfærsla: 24. október 2018